Alg. Ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering Wijkvereniging Hoep Zuid 25 september 2023.

Aanwezig van het bestuur en de activiteitencommissie: Jaap Muller (voorzitter), Lea de Vries (secretaris), Karen Dorpmans (penningmeester), Erwin Tol (lid), Thea Tuinsma (activiteitencommissie), Karin van Lavieren (websitebeheerder), Maryse Severens (lid).

Aanwezige wijkbewoners en belangstellenden: Jan Steenis, Ellen Zwaan, Peter Miedema, Willem Kroon, Arthur Brand, Jan Smit, Margreet Zonneveld (gebiedscoördinator), Hans Heus.

Afwezig met bericht: Wil Arendonk, Theo van Hees, Rik Janssen, Peter Pol, Tineke Adrichem.

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij stelt het bestuur en de activiteitencommissie voor.

  1. Mededelingen

In 2022 en in 2023 (tot september) hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
Maart ’22 klaverjassen en AED training.
April ’22 klaverjassen en paaseieren zoeken.
Mei ’22 klaverjassen.
Juni ’22 klaverjassen, tafeltennistoernooi en wijkontbijt.
September ’22 klaverjassen, retrogamedag en ALV (met lezing over het Zwanenwater).
Oktober ’22 klaverjassen en Halloween vossenjacht.
November/december ’22 klaverjassen.
Januari/februari ’23 klaverjassen.
Maart ’23 klaverjassen en lasergamen.
April ’23 klaverjassen en paaseieren zoeken.
Juli ’23 wijkontbijt en verbindingsloop.
De volgende activiteiten vinden nog plaats in 2023: rondleiding Albert van Zoonen (oktober/november), retrogamedag (november) en klaverjassen (november en december).
De wijk bestaat dertig jaar in 2024. Er wordt nagedacht over een pleinfeest.

  1. Ingekomen stukken.

Voor 2024 is subsidie aangevraagd. Hier is nog niets over binnengekomen.

  1. Notulen ALV 26 september 2022.

Aanvullingen van Willem Kroon.
Bij punt 3. Er is nog niets aan de roosters bij de rotonde gedaan (liggen in de lengterichting), op de Kagerweg is het wel geregeld.
Bij punt 8. De ANWB paal staat nog steeds scheef.
Margreet Zonneveld meldt dat de paal niet van de gemeente is maar van de ANWB.
De notulen worden verder goedgekeurd.

  1. Verslag kascommissie door Willem Kroon en Jan Smit.

Het verslag is goedgekeurd. 
Willem Kroon merkt op dat er volgend jaar een uitdraai bij moet van het financieel verslag en dat de bladzijden genummerd moeten worden.
Jan Smit meldt dat er opnieuw te veel cash geld is, er moet gestort worden.

  1. Financieel verslag en begroting door de penningmeester.

In de begroting voor 2023 zijn de opbrengst van het klaverjassen en de opbrengst van de activiteiten naar beneden gebracht i.v.m. de duurdere boodschappen.
De subsidie die de wijkvereniging ontvangt is 750 (zevenhonderdvijftig) euro, daarnaast ontvangt de vereniging 2 (twee) euro per wijkbewoner.
Jaap bedankt Jan Smit en Willem Kroon van de kascommissie. De nieuwe kascommissie voor volgend jaar zijn Willem Kroon en Jan Steenis.

  1. Wijzigingen in de activiteitencommissie.

Karin van Lavieren zit niet meer in de activiteitencommissie, zij beheert de website.

  1. WVTTK/Rondvraag.

Algemeen.
Er is discussie over de terugloop van het animo voor de activiteiten in de wijk. Moet er een enquête worden gehouden over activiteiten/ideeën? Wat vindt men leuk?
Ideeën die geopperd worden: een jeu de boulesbaan (bij de Binnenhof), een keuvelkeuring, een kookcursus, de nieuwjaarsborrel nieuw leven inblazen.
Er moet onderzoek gedaan worden naar de verschillende activiteiten/ideeën.

Margreet Zonneveld.
– Heeft gehoord dat er overlast in de wijk is van jongeren (van Vonk en van het Regius). Zij vraagt zich af hoelang dit al speelt.
Wijkbewoners geven aan dat de overlast de laatste twee jaar is toegenomen. Vonk is bezig surveillanten in de wijk te regelen tijdens de pauzes op school.
Bij het station zijn aan één kant camera’s geplaatst. 

Jan Steenis.
– Complimenteert het bestuur.
– Biedt zich aan als Sinterklaas mocht daar behoefte aan zijn.
– Vraagt zich af waar het beeld op de rotonde vandaan komt.
Gebiedscoördinator Margreet Zonneveld wist niet dat er een beeld geplaatst zou worden.

Hans Heus.
– Vraagt of de tafels van school niet gebruikt kunnen worden voor het wijkontbijt.
Het antwoord hierop van het bestuur is nee, de tafels zijn te zwaar en ze zijn van school.

Thea Tuinsma.
– Is heel blij met de enthousiaste deelnemers aan de activiteiten.
– Zoekt nieuwe leden voor de activiteitencommissie.

Jan Smit en Willem Kroon.
– Geven aan deel te willen nemen aan de rondleiding bij Albert van Zoonen. 
Lea de Vries mailt hen hierover.

  1. Afsluiting.

De voorzitter sluit af, bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

1 oktober 2023, Maryse Severens.