Alg. Ledenvergadering 2020

2020-09-14 Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Hoep Zuid.

Aanwezig van het bestuur en de activiteitencommissie: Jaap Muller (voorzitter), Karen Dorpmans (penningmeester), Erwin Tol (lid), Erna de Haas (lid), Thea Tuinsma (activiteitencommissie), Karin van Lavieren (activiteitencommissie), Maryse Severens (lid).

Aanwezige wijkbewoners en belangstellenden: Rik Janssen, Theo van Hees, Peter Miedema, Guido Schipper (gebiedscoördinator gemeente), Wil van Arendonk, de heer Coumans.

Afwezig met bericht: Peter Pol, Vincent Pfeil, fam. Brand, Willem Kroon.

1 Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij legt uit dat de vergadering vanwege corona verplaatst is van maart 2020 naar september 2020. De voorzitter stelt de leden van het bestuur en de aanwezige gebiedscoördinator Guido Schipper voor.

2 Mededelingen.

De activiteiten die in het jubileumjaar (de wijk bestaat 25 jaar) 2019 hebben plaatsgevonden zijn: de bingoborrel (gekoppeld aan de nieuwjaarsreceptie), paaseieren zoeken, het wijkontbijt (met de burgemeester als gast en een speurtocht vanwege het jubileumjaar), de nationale burendag i.s.m. Groei en Bloei (o.a. workshops, aanwezigheid duurzaam bouwloket gemeente), de kinderdisco, apenkooi voor kinderen (250 deelnemers), Marokkaans koken, de retrogamedag, de maandelijkse klaverjasavonden.

Speciaal voor het jubileumjaar was er een open Schager klaverjastoernooi en is er een jubileumboekje gemaakt.

3 Ingekomen stukken.

Een uitnodiging van de gemeente voor een vergadering van de dorpsraden in Callantsoog. Jaap Muller en Erna de Haas zijn er namens het bestuur heen geweest.

–       Toekenning van de subsidie van de gemeente voor de wijkvereniging.

–       Informatie betreffende het veldbezoek van de gemeente aan de wijk.

4 Notulen ALV 4 maart 2019.

Het bedrag bij punt 3 (ingekomen stukken) moet zijn tweeduizend driehonderdzeventig (2370) euro i.p.v. driehonderdzeventig (370) euro.

Verder goedgekeurd.

5 Verslag kascommissie door Theo van Hees en Peter Miedema.

Alles is goed bevonden en ziet er netjes uit. In 2020 bestaat de kascommissie uit Theo van Hees en de heer Coumans.

6 Financieel verslag en begroting.

Het verslag over 2019 is gemaakt door Karen Dorpmans.

Er is tweeduizend vierhonderdacht euro en twintig cent (2408,20) over, dit bedrag is meegegaan naar het nieuwe jaar (2020). In totaal is er twaalfduizend zevenhonderdtwee euro en vierentachtig cent (12.702,84) in kas.

De subsidie van de gemeente gaat door ondanks de corona.

De wijkvereniging moet aan de gemeente doorgeven wat er met het geld gebeurt.

7 Bestuur.

Er wordt nog steeds een secretaris gezocht.

Rick Stad is afgetreden als algemeen bestuurslid en niet herkiesbaar. Hij blijft helpen als paashaas bij het paaseieren zoeken.

Erna de Haas stopt het najaar als algemeen bestuurslid. Zij heeft 22 jaar in het bestuur gezeten waarvan 8 jaar als penningmeester.

8 WVVTK/Rondvraag.

Wil van Arendonk.

Wil meldt dat de klaverjassers zich buitengesloten voelen, denk aan de croissantactie van juni jl. Het bestuur neemt dit mee bij een volgende actie/activiteit.

Rik Janssen.

Rik wil weten wat de afspraken zijn met de gemeente betreffende de wijk.

De gemeente bezoekt jaarlijks de wijken (het zogeheten veldbezoek), het bestuur van de wijkvereniging kan aandachtspunten aanleveren (voor grotere zaken). In 2019 is bij het veldbezoek van de gemeente aan de wijk gekeken naar de entree aan de Kaagweg en is de uitkijktoren weggehaald. Voor 2020 is nog geen veldbezoek gepland. Guido Schipper gaat hier achteraan, hij heeft vragen gesteld aan collega’s betreffende de herinrichting van de Kaagweg en de nieuwe speelplaats maar heeft nog geen antwoord gehad.

Rik Janssen zal samen met Jaap Muller een rondje door de wijk maken bij een nog te plannen veldbezoek.

Karin van Lavieren.

Karin stelt voor een mail rond te sturen aan de leden waarin staat dat zij punten aan kunnen leveren voor het veldbezoek. In deze mail zou ook informatie kunnen staan over de app fixi. Via deze app kan je meldingen doen aan de gemeente over bv. een kapotte lantaarnpaal.

Jaap Muller.

Willem Kroon meldt via een mail aan Jaap dat hij geen terugkoppeling krijgt van de gemeente als hij iets meldt via fixi. Guido Schipper pakt dit op, Jaap stuurt de mail van Willem door aan Guido.

In dezelfde mail noemt Willem op wat hij gemeld heeft (o.a. onveilige situaties/punten voor fietsers in de wijk, onveilige situatie bij het tunneltje bij het station), deze punten worden meegenomen in het aanstaande veldbezoek.

Guido Schipper meldt dat er te weinig BOA’s zijn in Schagen, zij hebben onvoldoende tijd om overal in Schagen rondes te lopen. De gemeente zorgt niet voor camera’s bij het station/het tunneltje, dat moet Prorail doen.

Jaap zegt dat de wijkvereniging door de corona helaas weinig zal kunnen doen voor de bewoners in 2020. Ook doet hij een oproep voor nieuwe bestuursleden.

9 Afsluiting.

De voorzitter sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

19 september 2020, Maryse Severens.