Alg. Ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering 4 maart 2019 

2019-03-04. Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Hoep Zuid.

Aanwezig van het bestuur en de activiteitencommissie: Jaap Muller (voorzitter), Harry de Jong (aftredend penningmeester), Karen Dorpmans (nieuwe penningmeester), Erwin Tol (lid), Erna de Haas (lid), Rick Stad (lid), Thea Tuinsma (activiteitencommissie), Karin van Lavieren (activiteitencommissie), Maryse Severens (lid).

Aanwezige wijkbewoners en belangstellenden: P. Dillo, mevr. Middeldorp, T. van Hees, W. van Arendonk, Kees Pinkster, J. van Hees, P. Miedema, J. Smit, Marko Gielens, Willem Kroon, A. Brand, José Boerriger, A. Godschalk, L. Coumans, A. Godschalk, Wander Veloz, Joost Lubbers (van de archeologische werkgroep Schagen, houdt na de vergadering een lezing).

Afwezig met bericht: Maartje Gerritzen.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden zijn: de bingoborrel, de kinderdisco, het paaseieren zoeken, het ontbijt op de Dreef, de kinderrommelmarkt, het bezoek aan een wijngaard, de bierproeverij, de retrogamedag, het wandelen elke laatste dinsdag van de maand en het klaverjassen elke tweede vrijdag van de maand.

Het ledenbestand is gegroeid. In 2017 had de vereniging 135 leden, in 2018 155.

  1. Ingekomen stukken.
  • Een uitnodiging van de gemeente voor een informatieavond met wijkverenigingen en dorpsraden.
  • Een uitnodiging van de gebiedscoördinator Schagen om nader kennis te maken. Hij komt 8 april a.s. naar de vergadering van de wijkvereniging.
  • Informatie betreffende het veldbezoek van de gemeente aan de wijk. I.v.m. wisselingen in de personele bezetting bij de gemeente zijn er nog geen afspraken gemaakt. De gemeente komt erop terug.
  • Informatie van de gemeente betreffende toekenning subsidie. De wijkvereniging krijgt driehonderdzeventig (370) euro extra.
  • Informatie betreffende burendag op 28 september a.s. Op deze dag wordt eventueel samen met Groei en Bloei een activiteit georganiseerd.
  1. Notulen ALV 5 maart 2018.

Arthur Brand: graag bij een volgende uitnodiging voor de ALV een verwijzing naar de notulen op de website van de wijk.

Tuinen Clusius College: er zijn slechts twee aanmeldingen binnengekomen. Dit is te weinig om iets mee te doen.

De notulen zijn verder goedgekeurd.

  1. Verslag kascommissie door Jan van Hees en Peter Miedema.

Alles is goed bevonden en ziet er prima uit. In 2020 bestaat de kascommissie uit Peter Miedema en Theo van Hees.

  1. Financieel verslag en begroting.

Het verslag over het jaar 2018 is gemaakt door Harry de Jong.

Het klaverjassen heeft ruim duizend (1000) euro opgeleverd. De sponsorfietstocht van de RABO bank staat niet meer in het verslag, de tocht bestaat niet meer, het is nu anders geregeld. Bovendien komt de wijkvereniging niet meer in aanmerking voor sponsorgeld van de RABO bank. Dit heeft te maken met de officiële naam bewonersvereniging. De RABO bank sponsort alleen wijkverenigingen.

Omdat een naamsverandering bij de notaris geld kost is besloten de naam niet te veranderen.

Van de zevenhonderdvijftig (750) euro subsidie voor wijkverenigingen en dorpsraden is honderdveertig (140) euro over. Hierdoor is het reservevermogen iets gegroeid.

In totaal is er tienduizend tweehonderdtweeëntwintig euro en negenenzeventig cent (10.222,79) in kas.

Penningmeester Harry de Jong treedt af en wordt opgevolgd door Karen Dorpmans. Harry is vijf jaar penningmeester geweest. De voorzitter bedankt Harry voor zijn inzet.

De wijkvereniging heeft nog steeds geen secretaris.

  1. WVTTK/rondvraag.

Arthur Brand. Arthur stelt voor inschrijfformulieren klaar te leggen bij activiteiten. Ook meldt hij dat niet alle lantaarnpalen zijn vervangen. Als men er niet bij kon zijn de lantaarnpalen blijven staan. De voorzitter neemt dit mee bij het volgende veldbezoek.

Jan Smit. Jan vraagt zich af of er ouderen in de wijk zijn die hulp in de tuin zouden willen hebben. Zij zouden eventueel aan het Clusius College kunnen worden gekoppeld.

Er is door de wijkvereniging een algemene oproep aan ouderen gedaan voor hulp, er heeft niemand gereageerd op één mevrouw na.

Willem Kroon. Willem stelt een samenwerking voor tussen het Clusius College en de gemeente betreffende straatwerk. Deze samenwerking bestaat al.

Ook wijst Willem op de app “fictie” waarin burgers meldingen kunnen doen aan de gemeente (bv. betreffende kapotte lantaarnpalen).

Theo van Hees. Theo vraagt om meer verlichting bij de ingang van de aula. Dit i.v.m. de klaverjasavonden. De voorzitter neemt het mee.

Jaap Muller. Jaap noemt het jubileumboekje (de wijk bestaat 25 jaar in 2019) dat rond Pasen wordt verspreid.

Joost Lubbers. Joost stelt zich voor, hij is van de archeologische werkgroep Schagen en zal na de vergadering een lezing houden.

Harry de Jong. Harry meldt dat de wijkvereniging een aansprakelijkheidsverzekering bij Univé heeft

De voorzitter sluit de vergadering.

10 maart 2019, Maryse Severens.