Algemene Ledenvergadering 2018

ALV 2018
Aanwezig van het bestuur: Jaap Muller (voorzitter), Harry de Jong (penningmeester), Rick Stad (lid), Erwin Tol (lid), Maryse Severens (lid).

Ook aanwezig Thea Tuinsma en Karin van Lavieren van de activiteitencommissie.

Afwezig van het bestuur: Erna de Haas.

Verder aanwezig (wijkbewoners en belangstellenden): Jaap Korver, Theo van Hees, Wil van Arendonk, Jan van Hees, P.L. Miedema, H. Woudwijk, Willem Kroon, Vincent Pfeil, Arthur Brand, Charlotte Brand, Nellie Ploeger-Rus, Annie Godschalk, Kees Pinkster, Nelleke Idema, Anne Idema, Gonnie Schelvis, Pieter den Toom, Joke den Toom, Ronald Blok, Martin van Lavieren, Tom Kossen, Edith Evenhuis, Karin Beemster.

1. Opening door voorzitter.

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt het bestuur en de activiteitencommissie voor. Daarna wordt de nieuwe directeur van het Clusius College voorgesteld.

2. Kennismaking met de nieuwe directeur van het Clusius College, Rob Dekker.

Rob Dekker stelt zichzelf voor en informeert de aanwezigen over het Clusius College. De groenschool bestaat uit een vmbo met zeshonderd (600) leerlingen, een mbo met tachtig (80) leerlingen en vijfentachtig (85) medewerkers. De school wil graag een goede relatie hebben, onderhouden en opbouwen met de bewoners van de wijk Hoep Zuid.

Rob Dekker heeft verschillende ideeën betreffende samenwerken met de wijk:

– Bewoners zouden een stuk ongebruikte tuin van het Clusius kunnen gebruiken als volkstuin.

– Bewoners zouden kunnen surveilleren bij examens op het Clusius.

De aanwezige bewoners hebben zelf ook ideeën over samenwerking:

– Ondersteuning groenvoorziening van de wijk.

– Hulp voor ouderen in de tuin.

De aanwezigen zijn positief over de school in hun wijk:

– Het Clusius informeert omwonenden per brief over activiteiten.

– De geluidsoverlast bij feesten (bv. Kerstdisco) blijft beperkt, alleen het testen van de geluidsinstallatie zorgt voor overlast.

– Het is fijn dat de wijkvereniging de ruimte van school mag gebruiken.

Er wordt afgesproken dat de voorzitter van de wijkvereniging Jaap Muller, tevens conciërge op het Clusius College, contactpersoon is. Hij verbindt de wijk met het Clusius College, voor vragen en opmerkingen kunnen mensen bij hem terecht.

Eventueel kunnen zaken betreffende de samenwerking wijk en school vermeld worden in de nieuwsbrief van de wijkvereniging.

3. Mededelingen.

In 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: paaseieren zoeken, ontbijt op de Dreef, fietstocht Rabobank, kinderrommelmarkt en retrogamedag.

In 2018 heeft de wijkvereniging tot nu toe het volgende georganiseerd: de bingoborrel en de kinderdisco.

De wijkvereniging telt in 2017 honderdvijfendertig (135) leden (gezinnen).

4. Ingekomen stukken.

In 2017 zijn de volgende stukken binnengekomen:

– Kapvergunning bomen Binnenhof.

– Brief van de gemeente betreffende activiteitensubsidie van zevenhonderdvijftig (750) euro.

– Vergunning betreffende een ontheffing voor het ontbijt op de Dreef.

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 7 maart 2017.

Arthur Brand vraagt hoe het staat met de nieuwe bomen aan de Kaagweg. Jaap Muller vertelt dat dit voorjaar nieuwe bomen geplant worden.

Arthur Brand merkt op dat de drempels op de Verbinding erg steil zijn. Jaap Muller neemt dit mee in het eerstvolgende veldbezoek van de gemeente aan de wijk.

De notulen zijn goedgekeurd.

6. Verslag kascommissie door Jan van Hees en Joke den Toom.

Alles is goed bevonden en ziet er volgens de commissie prima verzorgd uit. In 2019 bestaat de kascommissie uit Jan van Hees en Peter Miedema, Joke den Toom stopt.

7. Financieel verslag en begroting.

Zie financieel verslag 2017 gemaakt door penningmeester Harry de Jong. De wijkvereniging krijgt geen subsidie meer van de gemeente. Per jaar wordt bekeken of de wijkvereniging geld krijgt van de gemeente. Voor 2018 krijgt de wijkvereniging zevenhonderdvijftig (750) euro.

Er zouden kosten kunnen worden bespaard door de nieuwsbrief per mail te verspreiden. Een bewoner oppert meer geld voor activiteiten te vragen.

8. Bestuur.

Er is geen verkiezing. Alle bestuursleden blijven. Er is nog steeds geen secretaris.

9 en 10. WVTTK en rondvraag.

Anne Idema. Anne adviseert nieuwe leden voor de vereniging te werven bij buren.

Edith Evenhuis. Edith vraagt of de speeltuinen kunnen worden bekeken tijdens het veldbezoek. Er zijn geen rubber tegels maar er ligt zand. In dit zand ligt veel kattenpoep. Het wordt meegenomen tijdens het eerstvolgende veldbezoek van de gemeente aan de wijk.

Nellie Ploeger-Rus. Nellie geeft aan dat er water staat in het tunneltje bij het station. Hierdoor wordt de trap nat en glad. Ook dit wordt meegenomen tijdens het eerstvolgende veldbezoek van de gemeente. De vraag is of de gemeente er iets mee zal doen, het tunneltje is van Prorail.

Nellie merkt op dat het vaak onveilig is op het kruispunt de Dreef/de Boog door geparkeerde auto’s. Er is geen overzicht op de kruising.

Peter Miedema. Peter wil graag een rommelmarkt op de Dreef. Het bestuur zal dit de volgende vergadering bespreken. Peter merkt op dat de Schager krant het klaverjassen in de wijk ook in de vakantie in de agenda zet, dit klopt niet, in juli en augustus wordt niet geklaverjast.

Willem Kroon. Willem wil een aparte brievenbus voor de contributie. Een aparte/nieuwe brievenbus is niet nodig, de brievenbus van Harry de Jong kan worden gebruikt door nieuwe leden (Oostersingel 14).

Pieter den Toom. Pieter vraagt of het bestuur de website wil controleren, is alles nog up to date? Ook wil hij weten of er ondergrondse containers in de wijk komen. Dit is niet bekend.

Joke den Toom. Joke merkt op dat op de website de klaverjasagenda staat van 2016-2017. Dit moet worden aangepast.

Vincent Pfeil. Vincent vraagt of er al plannen zijn voor het vijfentwintig (25) jarige bestaan van de wijk in 2019. Het bestuur vergadert hier het najaar over. Alle ideeën zijn welkom.

Jaap Korver. Er staat een scheve boom op de Binnenhof, Jaap vraagt of die rechtgezet kan worden. Jaap Muller informeert op het Clusius College of dit geregeld kan worden.

Erwin Tol. Erwin vraagt de aanwezigen om input te geven voor het feest i.v.m. het vijfentwintig (25) jarige bestaan van de wijk. Ook graag nieuwe ideeën voor activiteiten.

Thea Tuinsma. Thea vraagt of er animo is voor een wandelclub. Enkele aanwezigen reageren enthousiast.

Wil van Arendonk. Wil deelt mee dat er in het jubileumjaar 2019 een open Schager klaverjaskampioenschap wordt georganiseerd.

11. Afsluiting.

Jaap Muller zet (eerder al in de vergadering) Wil van Arendonk en Theo van Hees in het zonnetje. Zij organiseren al twintig (20) jaar het klaverjassen.

De voorzitter sluit de vergadering 10 maart 2018,
Maryse Severens