Alg. Ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering Wijkvereniging Hoep Zuid 26 september 2022.

Aanwezig van het bestuur en de activiteitencommissie: Jaap Muller (voorzitter), Lea de Vries (secretaris), Karen Dorpmans (penningmeester), Erwin Tol (lid), Karin van Lavieren (activiteitencommissie), Thea Tuinsma (activiteitencommissie), Maryse Severens (lid).

Aanwezige wijkbewoners en belangstellenden: Margreet Zonneveld (gebiedscoördinator), Willem Kroon, Peter Miedema, Jan Steenis, Jan Smit, Hans Heus.

Afwezig met bericht: Theo van Hees, Wil Arendonk, Rik Janssen, Esther Redecker.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en stelt het bestuur voor. Daarna heet hij iedereen welkom, in het bijzonder gebiedscoördinator Margreet Zonneveld.

2. Mededelingen.
De volgende activiteiten hebben in 2021 en voorjaar 2022 plaatsgevonden:
Januari 2021 familiepuzzeltocht.
April 2021 paaseieren zoeken (met spelletjes en lammetjes).
Juni 2021 familiefietstocht, ging niet door vanwege te weinig aanmeldingen. September 2021 klaverjassen weer begonnen en nationale burendag (oud-hollandse spelletjes en poffertjeskraam).
Oktober 2021 Halloween speurtocht.
Voorjaar en zomer 2022: reanimatie en AED cursus, tafeltennistoernooi, wijkontbijt en retrogamedag.

3. Ingekomen stukken.
– Goedkeuring subsidieaanvraag.
– Ontwikkeling project inrichting Kaagweg.
Woensdag 28 september a.s. is er een evaluatiegesprek met de gemeente over de inrichting.

Willem Kroon meldt dat de roosters op de fietspaden bij de rotonde verkeerd liggen. Eerder maakte hij melding van verkeerd liggende roosters op de fietspaden aan de Kaagweg. Daar is het probleem inmiddels verholpen.

– Uitnodiging dorpsraden 4 oktober a.s.
Er wordt afgezegd voor dit overleg, niemand van het bestuur kan die avond gaan.

4. Notulen ALV 13 september 2021.
Willem Kroon wil de volgende aanvulling bij het stukje over de waterstand: er is slib omhooggekomen, daardoor zijn de verbindingsbuizen verstopt.
De notulen worden verder goedgekeurd.

5. Verslag kascommissie door Jan Smit en Léon Coumans.
Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen op het verslag. De commissie adviseert minder cash geld in het geldkistje te hebben, dit advies is opgevolgd.
De nieuwe kascommissie voor 2022 bestaat uit Jan Smit en Willem Kroon.

6. Financieel verslag en begroting door de penningmeester.
Door corona is er minder geld uitgegeven. De vereniging is binnen de begroting gebleven.
De subsidie voor 2022 is binnen, voor 2023 is hij aangevraagd.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de begroting, er blijkt elk jaar meer geld te zijn. Jan Smit van de kascommissie vraagt wat er met het geld gaat gebeuren.

Margreet Zonneveld zegt dat de subsidie ook besteed kan worden aan iets blijvends, bovendien zijn er naast de subsidie nog extra potjes waar geld uit gehaald zou kunnen worden.
Margreet Zonneveld haalt het voorbeeld aan van de jeu de boulesbaan in Oudesluis.
Er wordt gedacht over een enquête onder de bewoners, wat willen de bewoners?
Als mogelijkheden worden genoemd een jeu de boulesbaan en een voedselbos.

7. Bestuur.
Karin van Lavieren beheert de website.

8. WVVTTK/Rondvraag.

Willem Kroon.
– Geeft aan dat ANWB paal op de rotonde scheef staat, ook is het licht stuk. Margreet Zonneveld gaat erachteraan.
– Geeft aan dat vuilnisbakken vaak omvallen na het legen (schuin stukje straat). Margreet Zonneveld adviseert dit te melden bij HVC.

Jan Steenis.
– Geeft zijn complimenten aan de vereniging.
– Is aangenaam verrast door het gras aan de Kaagweg.
– Vraagt of er bij de Harmenkaag een schelpenpad voor voetgangers aangelegd kan worden in de graszone.
– Wil graag praten over verduurzaming in de wijk met de gemeente.

Margreet Zonneveld zegt dat er subsidie is voor verduurzaming (Zonneparkfonds) en er wordt door de gemeente per wijk gekeken naar verduurzamen. Vanuit de wijkvereniging kunnen contacten worden gelegd om gezamenlijk op te trekken.
De contactpersoon van de gemeente is mevrouw K. Boomstra. Lea krijgt haar gegevens en zal een mail sturen hierover aan de leden van de wijkvereniging.

Jan Smit.
– Vindt het gezellig en leuk in de wijk.

9. Afsluiting.

De voorzitter sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

30 september 2022, Maryse Severens

Na afloop gaf Margreet Frowijn een lezing over natuurgebied het Zwanenwater. Lees hierover meer op: http://www.hoepzuid.nl/lezing-zwanenwater/