Alg. Ledenvergadering 2021

2021-09-13 Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Hoep Zuid.

Aanwezig van het bestuur en de activiteitencommissie: Jaap Muller (voorzitter), Karen Dorpmans (penningmeester), Erwin Tol (lid), Karin van Lavieren (activiteitencommissie) en Thea Tuinsma (activiteitencommissie).

Aanwezige wijkbewoners en belangstellenden: Lea de Vries (kandidaat bestuurslid), Theo van Hees, Wil van Arendonk, Willem Kroon, Jan Smit, Peter Miedema, Guido Schipper (gebiedscoördinator gemeente), Léon Coumans, Arthur Brand en C. Coester.

Afwezig met bericht: Maryse Severens (bestuurslid) en Jan van Hees.

  1. Opening.
    De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter stelt de leden van het bestuur, Lea de Vries (kandidaat bestuurslid) en de aanwezige gebiedscoördinator Guido Schipper voor.
  2. Mededelingen.
    De activiteiten die in het jaar 2020 hebben plaatsgevonden zijn: de kinderbingo, de nieuwjaarsborrel, twee klaverjasavonden (in de maanden januari en februari), de lichtjesloop i.s.m. Sportservice Schagen, een alternatief voor paaseieren zoeken (paaseitjes bezorgen bij alle bewoners van de wijk en bezoek van Paashaas), de woordenjacht voor kinderen tot en met 12 jaar, een alternatief wijkontbijt (croissants van de Backery) en de familiepuzzeltocht.

In september hebben de ALV en het veldbezoek van de gemeente Schagen plaatsgevonden.

3. Ingekomen stukken.
– Verslag van het veldbezoek van de gemeente Schagen. Hierin zijn een aantal knelpunten genoemd. Ook is er een voorstel ingediend voor herinrichting van de Kaagweg.
–  Subsidieaanvraag bij de gemeente voor de wijkvereniging.
– Brief van het Oranjefonds over afgelasting Burendag. I.v.m. corona zal deze in 2020 niet plaatsvinden.

4. Notulen ALV 14 september 2020.
De notulen worden goedgekeurd.

5. Verslag kascommissie door Léon Coumans en Theo van Hees.

Inhoudelijk zijn er op het verslag geen op- of aanmerkingen.

De kascommissie heeft aan het bestuur het advies gegeven om na te denken over de huidige wijze van het bewaren van de kas.
In 2021 bestaat de kascommissie uit Léon Coumans en Jan Smit.

6. Financieel verslag en begroting.

Het verslag over 2020 is gemaakt door Karen Dorpmans.

Er is tweeduizend zevenhonderd dertien euro en achtentachtig cent
(€ 2.713,88) over, dit bedrag is meegegaan naar het nieuwe jaar (2021). In totaal is er vijftienduizend vierhonderd zestien euro en tweeënzeventig cent (€ 15.416,72) in kas.

De huur van de accommodatie is een algemene post en niet gekoppeld aan de klaverjasavonden.

De subsidie van de gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners.

7. Bestuur.
Lea de Vries heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van secretaris. De voorzitter heet haar welkom in het bestuur.

8. WVVTK/Rondvraag.

Willem Kroon.
–  Bij het fietspad langs het spoor is ter hoogte van de Florastraat een pad van rechts. Dit zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Guido Schipper geeft aan dat dit de aandacht van de gemeente heeft en dat de bewoner inmiddels de heg heeft verlaagd.
–  Bij de Tuinen 4 is een boom aangereden en daarna weggehaald. Er zou een nieuwe boom geplaatst worden maar dat is nog niet gebeurd.
–  De waterstand in de vijver bij Het Schip is vrij laag. Dit zou tot vissterfte kunnen leiden. Wordt deze vijver binnenkort uitgebaggerd? Dit graag melden bij fixi.

Arthur Brand.
Ook bij het fietspad (in het verlengde van De Binnenhof) dat kruist met de Hoep doen zich soms gevaarlijke situaties voor.
Guido Schipper stelt aan Willem Kroon en Arthur Brand voor om na de vergadering de situaties op beide fietspaden te gaan bekijken.

Wil van Arendonk.
De verlichting bij de Verbinding werkt niet. Dit is gemeld via fixi. De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat dit probleem verholpen gaat worden. Voor de snelheid waarmee dit probleem verholpen zal worden is de gemeente afhankelijk van de aannemer.

Léon Coumans.
In de buxus op de rotonde van de Binnenhof zit de buxusmot. Graag melden bij fixi. Dan zal de gemeente de buxus weghalen.

Jaap Muller.
–  Het ledenbestand is afgenomen. Om leden te werven krijgen alle nieuwe bewoners een brief waarin het bestuur ze welkom heet in de wijk.
–  Binnenkort is er een overleg met de gemeente over de Kaagweg.

9. Afsluiting.

De voorzitter sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.